Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 § 2 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wydał 25.5.2020 r. rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 968) w którym określił m.in. wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym oraz – kolejnego tytułu wykonawczego. Rozporządzenie to zacznie obowiązywać z 30.7.2020 r. Dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych będą mogły być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8-9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści art. 26 § 1c pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 30.7.2020 r. zasadą będzie przekazywanie tytułów wykonawczych organu egzekucyjnego drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Aktualnie prace nad wspomnianym system teleinformatycznym znajdują się na etapie testów akceptacyjnych UAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że dla wierzycieli, którzy posiadają własne systemy informatyczne, został udostępniony interfejs API wraz ze środowiskiem testowym pod adresem: etwtst. mf.gov.pl/etw/ai/.

Schematy dokumentów zostaną opublikowane pod adresem:

Źródło: www.gov.pl/web/kas/struktury-eTW.