W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1033 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 10.6.2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Rozporządzenie określa tryb:

  • przekazywania wyborcy pakietu wyborczego;
  • odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania;
  • przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania;
  • przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych. 

Rozporządzenie wydano jako akt wykonawczy do ustawy z 2.6.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979), z którego wynika m.in. (art. 6 ustawy), że:

  • karty do głosowania dla wyborców głosujących za granicą oraz pakiety wyborcze dla wyborców głosujących korespondencyjnie za granicą mogą być sporządzane na zlecenie właściwego konsula przez wskazany przez niego podmiot lub podmioty;
  • konsul nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą pocztą nierejestrowaną (konsul może przekazać pakiet wyborczy również w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej);
  • wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie konsularnym, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.