W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1037 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.6.2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979; dalej: ustawa) i określa ono:

  • tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
  • tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych, którzy zażądali dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy (czyli dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu), oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców;
  • tryb dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców;
  • sposób przechowywania kopert zwrotnych odebranych przez operatora wyznaczonego przed dniem głosowania mając na względzie konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania;
  • tryb dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych;
  • tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW), w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 8 zdanie drugie ustawy (jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury KBW);
  • tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury KBW, w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy (w przypadku głosowania w kraju koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury KBW).