Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1232 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.6.2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.

Rozporządzenie określa dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych trzy tryby.

1. Odbierania od wyborców niepełnosprawnych kopert zwrotnych oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (obwodowych komisji wyborczych).

Przedstawiciel operatora wyznaczonego będzie odbierał zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowując odbiór koperty. Odbiór koperty zwrotnej przez tego przedstawiciela nastąpi za pokwitowaniem najpóźniej w:

  • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
  • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce operatora wyznaczonego usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
  • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Dzień roboczy to w tym przypadku dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Operator wyznaczony dokona jednego doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru, w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania .

2. Przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie niedoręczonych pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej nie było możliwe do zakończenia głosowania.

Pakiety wyborcze, których przekazanie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora wyznaczonego, operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

3. Przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedostarczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator wyznaczony przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

Komentarz

Z art. 53h ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), wynika, że wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Może też, w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Wyborca niepełnosprawny może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.

Koperty zwrotne dostarcza się do właściwych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w godzinach głosowania. Natomiast koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzuca się do urny wyborczej.