W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja).
Zgodnie z art. 97 nowelizacji, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.; dalej: PrPoczt) nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której w tym okresie nie mógł doręczyć adresatowi, także gdy obowiązek zwrotu przesyłki wynika z innych przepisów. Nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej w rozumieniu art. 33 PrPoczt. We wspomnianym operator pocztowy wydaje adresatowi przesyłkę pocztową, która nie została zwrócona nadawcy.

Ważne
Przepisów powyższych nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
1) sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

W art. 98 nowelizacji stwierdzono zaś, że nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Przepisu tego nie stosuje się do:

  • postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 GryHazardU; z przepisu tego wynika, że minister finansów wydaje decyzję o pozostawieniu nazwy domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium RP w Rejestrze albo o jej wykreśleniu z Rejestru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu;
  • postępowań, o których mowa w dziale III B OrdPU, chodzi o postępowania związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
  • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  • przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, a także komornika sądowego.