Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 25.6.2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2013 r. poz. 753), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika m.in. ze zmian dostosowujących w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE, m.in. poprzez usunięcie odwołania do uchylonej ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) oraz zastąpienie wyrażenia „bezpieczny podpisu elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez wyrażenie „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Zmiany polegają również na rozszerzeniu możliwości podpisywania zgłoszeń o stosowanie podpisu zaufanego i podpisu osobistego do niektórych przesyłanych zgłoszeń, tj. w zakresie:

1) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) oraz

2) zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)

– jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, o którym mowa w ordynacji podatkowej.

Zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego polegają także na usunięciu załącznika określającego sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, ponieważ załącznik stał się zbędny wobec bezpośredniego obowiązywania w polskim systemie prawa przepisów ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014.