Na podstawie art. 26b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU), organ podatkowy, na wniosek złożony przez podmiot (tj. nierezydenta, bądź płatnika, jeżeli to on wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku) wydaje, pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 lub art. 22 ust. 4-6, opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 (opinia o stosowaniu zwolnienia). Aby uzyskać taką opinię trzeba wystąpić z wnioskiem o to. Zgodnie z r ozporządzeniem MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2539) wniosek ten ma być przesyłany środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w BIP na stronie MF. Wniosek ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku wydawane jest przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego. Poświadczenie odbioru zawiera datę i godzinę przekazania wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu.