Od 1.7.2019 r. mają zacząć obowiązywać trzy rozporządzenia Ministra Finansów odnoszące się do przesyłania informacji i deklaracji drogą elektroniczną. Dotyczy to rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej i rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesyłanie informacji i deklaracji podatkowych powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Projektowane rozporządzenia odnoszące się do podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego określają:

1) sposób przesyłania informacji (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach, o gruntach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek rolny – za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub

2) innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje należy opatrywać: 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo 2) podpisem osobistym, albo 3) podpisem zaufanym.