Przesyłania informacji dokonuje się elektronicznie i zostało to określone w rozporządzeniu MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 86n § 1 i 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej OrdPU), informacje, o których mowa w:

1) art. 86b § 1 i 6 (MDR-1 – informacja o schemacie podatkowym – przekazywana przez promotora),

2) art. 86c § 1 i 2 (MDR-2 – informacja o schemacie podatkowym – przekazywana przez korzystającego),

3) art. 86d § 3, 4 i 5 (MDR-1 – informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez wspomagającego lub MDR-2 – zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego),

4) art. 86f § 4 (MDR-4 – kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego przekazywana przez promotora lub wspomagającego dot. danych identyfikujących o korzystających) oraz

5) art. 86j § 1 (MDR-3 – informacja korzystającego o schemacie podatkowym)

– będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Struktura logiczna postaci elektronicznej tych informacji jest dostępna w BIP na stronie MF. W rozporządzeniu MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2534) przewidziano, że ww. informacje mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w BIP na stronie MF.

Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:

1) zapewnia integralność przekazanych informacji zgodnie z przepisami ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570),

2) zawiera datę i godzinę przekazania informacji i stanowi dowód doręczenia dokumentu.