Rozporządzenia MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2544) i tej samej treści w podatku od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2542). określają sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) oświadczenia płatnika o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadaniu wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

2) oświadczenia emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia w stosunku do podmiotów powiązanych;

3) zgłoszenia potwierdzającego, że oświadczenie płatnika zostało złożone przez wszystkie obowiązane osoby do jego złożenia.

Przewidują one, że oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w BIP na stronie MF.

Po przesłaniu zostaje wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej UPO do oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego. Zawiera ono datę i godzinę przekazania oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu.