W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Przepisem art. 7 DziałOsłSARSCoV2U zmiany wprowadzono do ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU). Z nowo dodanego art. 12a CzystGmU wynika, że sprawozdania za 2019 r., o których mowa w:

  • art. 9n ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • art. 9na ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, i
  • art. 9nb ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane podmioty zbierające odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 CzystGmU, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne

przekazuje się do 31.8.2020 r.

Natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w:

  • art. 9q CzystGmU, czyli sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – przekazuje się do 31.10.2020 r.;
  • art. 9s CzystGmU, czyli sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – przekazuje się do 31.12.2020 r.

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi zawierającą dane wymienione w art. 9tb ust. 1 CzystGmU. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. sporządza się w terminie do 30.11.2020 r.

Ważne
Przepisy art. 12a CzystGmU obowiązują od 16.5.2020 r., ale z mocą od 30.4.2020 r. (art. 76 pkt 2 DziałOsłSARSCoV2U).