W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. prac geologicznych

Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Zgodnie z nowym art. 15zzzs KoronawirusU, prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, wykonywane na podstawie ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), których nie można wykonać zgodnie z harmonogramem określonym w koncesji lub projekcie robót geologicznych ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, można wykonać w terminie późniejszym, bez potrzeby zmiany koncesji lub projektu robót geologicznych, do czasu upływu terminu obowiązywania koncesji lub czasu na jaki został zatwierdzony projekt robót geologicznych lub terminu określonego w projekcie robót geologicznych podlegającym zgłoszeniu staroście albo ministrowi środowiska.

Działalność w zakresie:

  • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów,
  • poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
  • wydobywania kopalin ze złóż,
  • poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
  • podziemnego składowania odpadów,
  • podziemnego składowania dwutlenku węgla

– może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Natomiast projekt robót geologicznych określa harmonogram tych robót, którego naruszenie może skutkować cofnięciem koncesji.