Przygotowano projekt rozporządzenia, w którym przewidziano kolejne przesunięcia terminów wpłaty zaliczek PIT dla płatników. Proponuje się przedłużenie do 20.8.2021 r. terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego stwierdzono, że w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej, zasadne jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Proponowane rozwiązanie dotyczy m.in. branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne, turystycznej, czy sprzedaży detalicznej.

Proponuje się przedłużenie do 20.8.2021 r. terminów przekazania podatku pobranego za styczeń 2021 r., przewidzianego w:

1) art. 38 ust. 1 PDOFizU (podatek dochodowy, o którym mowa w art. 31 tej ustaw, od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz

2) art. 42 ust. 1 PDOFizU (podatek dochodowy, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 tej ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy, oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto przypomnieć, że terminy wpłat zostały już przedłużone do:

  1. 20.5.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
  2. 20.6.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
  3. 20.7.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.