W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 568 opublikowano ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ZmKoronawirusU20). Nowelizacja wprowadziła zmiany do KoronawirusU.

Zgodnie z art. 15zzh KoronawirusU, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister finansów, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

  1. RachunkU oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
  2. FinPubU oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
  3. art. 45 ust. 5 PDOFizU, z którego wynika, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g RachunkU

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

W związku z tym, w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które również obowiązuje od 31.3.2020 r.

Termin:

przedłużono:

określony w art. 45 ust. 5 PDOFizU

do 31.7.2020 r.

określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 RachunkU:

1) w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,

2) w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRynFinU

1) o 90 dni

2) o 60 dni

1) określony w art. 12 ust. 2 RachunkU

2) w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRynFinU i jednostek, o których mowa w RachBudżR

1) o 3 miesiące

2) o 2 miesiące

1) określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 RachunkU, w zakresie zakończenia inwentaryzacji

2) w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRynFinU

1) o 90 dni

2) o 60 dni

1) określony w: art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 RachunkU

2) w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRynFinU

1) o 3 miesiące

2) o 2 miesiące

1) sporządzenia sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 1 RachunkU), sprawozdania z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a RachunkU), sprawozdania z płatności (art. 63f ust. 1 RachunkU), i skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63g ust. 1 RachunkU),

2) w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 NadzRynFinU

1) o 3 miesiące

2) o 2 miesiące

określone w FinPubU przypadające w 2020 r.

o:

1) 30 dni – dla informacji z art. 37, art. 265 pkt 1 oraz art. 266 FinPubU,

2) 60 dni – dla sprawozdań z art. 270 ust. 1 i 4 FinPubU

określone w § 39 ust. 1 i 4 RachFER

o 2 miesiące

określone w § 40 ust. 2 i 3 RachFIR

o 2 miesiące

sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r. określone w SprOperFinR

– o:

1) 23 dni – w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 SprOperFinR, zgodnie z którym Prezes GUS sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał – w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego;

2) 30 dni – w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 7 SprOperFinR, zgodnie z którym Prezes GUS sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał – w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F – Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego oraz załącznikach nr 6‒8 do SprOperFinR

1) określony w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz § 34 ust. 1–2, 4, 7 i 9 RachBudżR

2) określony w § 32 ust. 1 RachBudżR

1) o 60 dni,

2) o 2 miesiące

przekazania sprawozdań określonych w SprBudżR

o 21 dni:

1) w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do SprBudżR;

2) w przypadku sprawozdań, o których mowa w załączniku nr 40 do SprBudżR:

a) kwartalnych za I kwartał 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ,

b) miesięcznych za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.

Przepisy:

  • § 2 rozporządzenia dotyczące art. 45 ust. 5 PDOFizU,
  • § 3 rozporządzenia dotyczące m.in. art. 12 ust. 2, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 26 ust. 3 pkt 1, art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4, a także art. 49 ust. 1 RachunkU,
  • § 5 i 6 rozporządzenia dotyczące funduszy emerytalnych i inwestycyjnych i
  • § 8 rozporządzenia dotyczące § 26 ust. 3, § 32 ust. 2, § 32 oraz § 34 ust. 1–2, 4, 7 i 9 RachBudżR

– mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.9.2019 r., jednak nie później niż w dniu 30.4.2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31.3.2020 r.