W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja). Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Dodano bowiem art. 15zzz1 KoronawirusU, z którego wynika, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego, o którym mowa w ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Chodzi tu jednostkę pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.; dalej: PomSpołU), w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 PomSpołU, jednostka organizacyjna pomocy społecznej to:

 • regionalny ośrodek polityki społecznej;
 • powiatowe centrum pomocy rodzinie;
 • ośrodek pomocy społecznej;
 • centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z 19.7.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818);
 • dom pomocy społecznej;
 • placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;
 • ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej.

Okres wykonywania takiej pracy nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia jednostek (przekazującej i przyjmującej) zawierającego w szczególności:

 • wskazanie podstawy prawnej przeniesienia;
 • dane pracownika i jego kwalifikacje oraz dotychczasowe stanowisko pracy;
 • określenie nowego stanowiska pracy;
 • określenie daty, z jaką nastąpi przeniesienie, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia pracy;
 • informacje o wynagrodzeniu, w wysokości nie niższej niż dotychczasowe;
 • oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika;
 • wskazanie potrzeb jednostki przyjmującej uzasadniających przeniesienie;
 • określenie zasad odpowiedzialności jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika i jednostki przyjmującej za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.