Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z 1.7.2020 r. na 1 października 2020 r., z uwagi na zmiany przepisów ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) przewidziane w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. przesunięcie terminu do obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1.7.2020 r. na 1.10.2020 r. W czasie stanu epidemii podmioty gospodarcze mogą mieć problemy związane z realizacją nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT (połączenie deklaracji z ewidencją).