Uchwalona ustawa musi jeszcze przejść kolejne etapy procesu legislacyjnego, w tym zostać rozpatrzona przez Senat. Zgodnie jednak z jej postanowieniami w zakresie zmian w ZmZamPublU16 wejdzie w życie z dniem 31.12.2019 r.

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, z 1.1.2020 r. na 1.1.2021 r. Obowiązek nie będzie dotyczył postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.

Obecnie obowiązkiem elektronizacji zamówień objęte są tylko postępowania, w których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub większa, a więc w przypadku przetargu nieograniczonego ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE.