W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1267 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.7.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z:

  1. energetyką wodną,
  2. transportem wodnym,
  3. wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,
  4. infrastrukturą transportową lub przesyłową,
  5. infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną,
  6. uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,
  7. działalnością usługową,
  8. infrastrukturą telekomunikacyjną,
  9. korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1-8

– oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi wymienionym wyżej mieniem przez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem lub dzierżawę.

Z rozporządzenia wynika m.in., że w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Ważne

Wysokość wadium nie może być niższa niż wysokość opłat za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, najem lub dzierżawę za okres 6 miesięcy i nie wyższa niż za okres 12 miesięcy.

Termin wniesienia wadium określa się w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu, że dokonano wniesienia tego wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Ważne

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego jest wyższa niż 400.000 zł, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną nieruchomość.

Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, powołuje się spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządzi też protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla organu właściwego do przeprowadzenia przetargu, a drugi dla uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty lub zakończony z wynikiem negatywnym z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu o wyniku przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tego przetargu.

Ważne

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu przetargu, wy-wieszając w siedzibie właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a ponadto informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozporządzenie określa też zasady przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego oraz przetargu pisemnego nieograniczonego.

Ponadto, w przypadku zaskarżenia przetargu minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy. Minister rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym może on uznać skargę za zasadną albo niezasadną.

W przypadku uznania skargi za zasadną minister nakazuje powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg. Po rozpatrzeniu skargi minister zawiadamia uczestników przetargu o sposobie rozstrzygnięcia skargi, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, oraz zamieszcza niezwłocznie, na okres 7 dni, informację o sposobie rozstrzygnięcia tej skargi w BIP na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego obsługę tego ministra.