W ramach nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 19.12.2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – wprowadzono równe szanse dla kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną – w rozumieniu ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przy zdawaniu egzaminów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym możliwości wydłużenia czasu trwania egzaminów z wiedzy oraz części pisemnej egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego. Skorzystanie z powyższych rozwiązań będzie możliwe po złożeniu przez kandydata na biegłego rewidenta wniosku do Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku, kandydat ten będzie musiał dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, zaświadczenie lekarskie stwierdzające w jakich warunkach powinien zostać przeprowadzony egzamin, z uwagi na posiadany przez kandydata rodzaj niepełnosprawności, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.