W Dz.U. opublikowano pięć rozporządzeń, które zawierają przepisy wykonawcze do ustawy z 24.8.2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1041 ze zm.).

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 423 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 3.3.2023 r. w sprawie przetwarzania danych biometrycznych Systemu Informacyjnego Schengen, które określa sposób i tryb przetwarzania danych biometrycznych oraz weryfikacji dopasowań opartych na porównaniu danych daktyloskopijnych. Rozporządzenie określa szczegółowo zasady:

 • przetwarzania danych daktyloskopijnych;
 • weryfikacji dopasowań opartych na porównaniu danych daktyloskopijnych;
 • przetwarzanie fotografii i wizerunków twarzy;
 • przetwarzania profili DNA.
Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 424 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 3.3.2023 r. w sprawie dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), które określa:

 • tryb nadania dostępu do KSI oraz tryb cofania tego dostępu;
 • sposób przydzielania osobom uprawnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika indywidualnego;
 • sposób prowadzenia ewidencji użytkowników końcowych oraz użytkowników indywidualnych;
 • wzór upoważnienia dla użytkownika indywidualnego do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych poprzez KSI.

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 425 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 3.3.2023 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania, które określa:

 • wzór graficzny wraz ze sposobem wypełniania karty wpisu danych SIS „Osoba” stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • wzory graficzne wraz ze sposobem wypełniania kart wpisu danych SIS „Przedmiot” określone w załącznikach nr 2–19 do rozporządzenia;
 • wzory graficzne wraz ze sposobem wypełniania kart zapytania o dane SIS „Przedmiot” określone w załącznikach nr 20–22 do rozporządzenia (mogą mieć postać elektroniczną);
 • wzory strukturalne wraz ze sposobem wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS „Przedmiot” określone w załącznikach nr 23–25 do rozporządzenia.

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 427 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 3.3.2023 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE. Rozporządzenie określa:

 • tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS;
 • procedurę postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej;
 • sposób i tryb współpracy właściwych organów z biurem SIRENE, w tym procedurę wymiany informacji uzupełniających niezbędnych do wykonania wnioskowanych we wpisie działań;
 • wzory formularzy odnalezienia osoby, odnalezienia przedmiotu, tożsamości przywłaszczonej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS oraz protokołu przekazania osoby.
Więcej treści RODO po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 428 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 6.3.2023 r. w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), które określa:

 • warunki techniczne, sposób i tryb dokonywania wpisów danych SIS oraz tworzenia odsyłaczy pomiędzy wpisami w SIS;
 • sposób i tryb aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez KSI.