W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1842 opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

W § 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z nowym brzmieniem przez radę należy rozumieć odpowiednio rady gmin, rady dzielnic – dla m.st. Warszawy, rady powiatów i sejmiki województw. Przed zmianą były to rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.

Ponadto, zmieniono treść załącznika nr 2 do zmienianego rozporządzenia, który określa obszary emitowania programów spółek radiofonii regionalnej w podziale na województwa.