Przeniesienie własności a VAT

Sporem w zakresie opodatkowania dostawy towaru w postaci odpłatnego zbycia nieruchomości zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Do konfliktu doszło pomiędzy skarbówką, a jedną ze spółek, która w sierpniu 2016 r. złożyła korektę VAT dotyczącą czerwca. W korekcie tej przedsiębiorstwo wskazało kwotę do zwrotu, którego fiskus miał dokonać w ciągu 60 dni. Na skutek takiego działania skarbówka postanowiła skontrolować firmę. W efekcie działań sprawdzających organ podatkowy stwierdził nieprawidłowości co do wykazanego w korekcie naliczonego podatku. Zdaniem fiskusa spółka błędnie zapisała VAT w rejestrze zakupów, źle też rozliczyła faktury związane z nabyciem nieruchomości, które – w opinii skarbówki – nie były we władaniu przedsiębiorstwa w momencie składana korekty. Nieruchomości te były przedmiotem trwających spraw administracyjnych i sądowych, dlatego organy podatkowe stwierdziły, że w konsekwencji takiego stanu rzeczy w danym momencie jeszcze nie doszło do przejęcia władztwa ekonomicznego nad nimi, a zatem nie można mówić o możliwości dokonania skutecznej dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU)

Spółka nie zgodziła się z taką interpretacją fiskusa i nie zastosowała się do jego wytycznych w kwestii kolejnej korekty deklaracji podatkowej. W konsekwencji skarbówka naliczyła jej nadwyżkę VAT. Przedsiębiorstwo skierowało sprawę do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął po stronie organów podatkowych, a kiedy firma zaskarżyła ten wyrok, sprawa trafiła na wokandę NSA. Tu skład orzekający w wyroku z 13.5.2020 r. (I FSK 2072/19) przyznał rację władzom spółki. Sąd stwierdził, że pogląd skarbówki co do braku uzyskania władztwa ekonomicznego nad sprzedawanymi nieruchomościami, jako skutkującego niedojściem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jest błędny. Zdaniem NSA owe przeniesienie ma o wiele szerszy charakter niż sprzedaż. Sąd zaznaczył, że w ramach pojęcia odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu VAT, mieści się sprzedaż we wszystkich jej odmianach określonych w Kodeksie cywilnym oraz poza nim. Co za tym idzie, do dostawy towaru dochodzi wtedy, kiedy jego własność zostanie przeniesiona w dowolnej formie przewidzianej w ustawodawstwie. Tylko jeśli ta forma wzbudza jakiekolwiek wątpliwości (spowodowane np. brakiem aktu notarialnego), sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień. Dodatkowo NSA zauważył, że kwestia władztwa ekonomicznego nad nieruchomością jest istotna dla potrzeb VAT, jednak ma wtórne znaczenie w stosunku do przepisów KC, stanowiących o tytule prawnym służącym ustaleniu istnienia dostawy towaru. Sąd orzekł, że w omawianej sprawie, skutkiem przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym (cywilistycznym) jest uzyskanie zawsze prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 VATU.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności