Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29.7.2020 r. (0113-KDIPT2-3.4011.438.2020.4.JŚ).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU, przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych, bez wątpliwości, przyjmuje się, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przy czym, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu PDOFizU są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

W sprawie rozpatrywanej przez Dyrektora KIS zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu, dla wszystkich odbiorców są takie same. A skoro tak, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku, gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód.

A zatem, świadczenie wynikające ze wsparcia, jakiego udzieli gmina z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu na równych zasadach dla wszystkich odbiorców, nie powoduje powstania po stronie mieszkańca gminy przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 PDOFizU, zarówno w związku z zamontowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy, jak i z tytułu przeniesienia ich na własność mieszkańców po okresie trwałości projektu. W konsekwencji, na gminie nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 dla odbiorców.