Tak. Zaświadczenie nie tworzy nowej sytuacji prawnej, jedynie potwierdza następujące przekształcenie. Można zatem stwierdzić, że ustawodawca jedynie zobowiązał urzędnika do wskazania w zaświadczeniu zaistniałej sytuacji przekształceniowej.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez:

  1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej − w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

  2. dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego − w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

  3. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa − w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

  4. dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji − w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Organ, wydaje zaświadczenie:

  1. z urzędu − nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

  2. na wniosek właściciela − w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu − w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty.

Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Właściwy organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

Właściwy organ doręcza zaświadczenie na adres nabywcy lokalu wskazany w akcie notarialnym. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości, obciążenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu stają się natomiast obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Prawa związane z użytkowaniem wieczystym stają się prawami związanymi z własnością nieruchomości.