W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1310 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU) i wynika z niego, że wierzycielowi nadano dostęp do systemu po uwierzytelnieniu. Uwierzytelnianie wierzyciela w systemie wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej (art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

Ważne

Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja sporządza się w formacie XML w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w BIP na stronie podmiotowej ministra finansów.

Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja sporządzone w postaci elektronicznej są przekazywane do organu egzekucyjnego:

 1. niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu;
 2. będącego naczelnikiem urzędu skarbowego: za pośrednictwem systemu, albo na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu. 

Jak wynika z obowiązującego od 30.7.2020 r. przepisu art. 26 § 1g EgzAdmU,

W przypadku gdy tytuł wykonawczy przekazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

 1. zawiera dane zobowiązanego, o których mowa w przepisach omawianego rozporządzenia, niezgodne z danymi zawartymi w:
 1. rejestrze PESEL,
 2. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 1. zawiera dane wierzyciela i podstawę prawną, niezgodne ze słownikami referencyjnymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 2. nie zawiera danych, innych niż określone w pkt 1 i 2, wymaganych przepisami art. 27 EgzAdmU

– wierzyciel jest zawiadamiany o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego wraz z podaniem przyczyny jego nieprzyjęcia.

Jak wynika z rozporządzenia, danymi zobowiązanego zawartymi w tytule wykonawczym przekazanym przy wykorzystaniu systemu, weryfikowanymi z danymi zawartymi w rejestrze, o którym mowa w zacytowanym wyżej art. 26 § 1g pkt 1:

 • lit. a EgzAdmU, są imię i nazwisko PESEL zobowiązanego;
 • lit. b EgzAdmU, są imię i nazwisko lub nazwa zobowiązanego oraz NIP, oraz REGON. 
Ważne

Klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej jest nadawana przez:

 1. opatrzenie tytułu wykonawczego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej;
 2. podpisanie tytułu wykonawczego oraz jego odpisu przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci papierowej;
 3. podpisanie wydruku tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe nadanie tej klauzuli w sposób określony w pkt 1.

Trzeba też dodać, że posługiwanie się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną wymaga użycia urządzenia podłączonego do Internetu, mającego zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie pliku XML zawierającego ten tytuł, w sposób zgodny ze wspomnianą wyżej strukturą logiczną oraz weryfikację podpisu bądź pieczęci elektronicznej, którą został opatrzony ten plik. Organ egzekucyjny udostępnia tytuł wykonawczy przekazany drogą elektroniczną w postaci:

 • elektronicznej − jeżeli podmiot, któremu jest udostępniany ten tytuł, spełnia te warunki, albo
 • papierowej – przez sporządzenie wydruku.
Ważne

Organ egzekucyjny przekształca tytuł wykonawczy z postaci elektronicznej w postać papierową przez sporządzenie jego wydruku zgodnie z art. 26e § 2 EgzAdmU, zgodnie z którym jeżeli zachodzi potrzeba doręczenia wydruku pisma sporządzonego przez wierzyciela lub organ egzekucyjny w postaci elektronicznej, wydruk tego pisma odzwierciedla jego treść i zawiera informację o: sporządzeniu pisma w postaci elektronicznej oraz opatrzeniu pisma podpisem albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną.