Od 1.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16.12.2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2019 r. poz. 2451).

Ustawa z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych daje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uprawnienie do prowadzenia postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. W ramach tego postępowania Prezes UOKiK może żądać od:

1) przedsiębiorców w rozumieniu prawo przedsiębiorców;

2) podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed);

3) podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);

4) osób wykonujące wolny zawód;

5) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;

6) przedsiębiorców z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

– przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

W związku z tym na podstawie art. 13g ust. 2 ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118) wydano omawiane rozporządzenie, które określa:

1) sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej;

2) wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Księgi podatkowe przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą UOKiK.