W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja).
W art. 32 nowelizacji zmiany wprowadzono do DostInfPubU, w której do art. 9a dodano ust. 2aa i 2ab, zgodnie z którymi do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których JST mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Udostępnieniu w centralnym repozytorium podlegają zasoby informacyjne będące w posiadaniu tych podmiotów, a w szczególności w zakresie:

 • ochrony zdrowia;
 • transportu drogowego;
 • pomocy społecznej;
 • edukacji publicznej;
 • kultury oraz ochrony zabytków;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • gospodarki komunalnej.

Jednak, w centralnym repozytorium można również udostępniać treści utrwalone w postaci elektronicznej oraz metadane będące w posiadaniu innych podmiotów niż podmioty zobowiązane określone w art. 4 DostInfPubU, czyli inne, niż wymienione w tym przepisie podmioty publiczne (art. 9c ust. 1a DostInfPubU).
Zgodnie z dodanym art. 9d DostInfPubU, wszystkie wymienione wyżej podmioty, przekazują do centralnego repozytorium zasoby informacyjne lub inne treści oraz metadane opisujące ich strukturę, odpowiadają za zgodność z przepisami prawa udostępnionych zasobów informacyjnych lub treści oraz metadanych.
Ponadto, zgodnie z art. 9e DostInfPubU, w celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych uwzględniając w szczególności:

 • aktualny stan udostępniania otwartych danych;
 • obowiązujący stan prawny;
 • kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;
 • wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
 • możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
 • potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
 • potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych. 

Program ustala się na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jego obowiązywania. Rada Ministrów, na wniosek ministra informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały. Ponadto, minister informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia”.