Z dniem 31.7.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. poz. 1253).

Przepisy rozporządzenia precyzują szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przekazywanych przez usługodawców do SIM. Należy nadmienić, że usługodawca przekazuje m.in. dane dotyczące usługobiorcy, dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie oraz dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Ważne

W przepisach rozporządzenia zobligowano usługodawcę do przekazania danych zdarzenia medycznego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

Należy dodać, że usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci elektronicznej w formie komunikatów elektronicznych.