Nie, w takiej sytuacji nie powstaje przychód po stronie tych osób, ponieważ nie uzyskują one przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21.2.2019 r. (0115-KDIT2-1.4011.450.2018.4.DW).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.; dalej: SpMieszkU), spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepis ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.; dalej: WłasnLokU). Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy (art. 241 SpMieszkU).

Co ważne w tym przypadku, z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej . Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego, według stanu na dzień ustania członkostwa. Zasada ta dotyczy również właściciela lokalu, który nie był członkiem spółdzielni (art. 241 ust. 3 i 4 SpMieszkU).

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to przychodem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). A zatem, przychód to przysporzenie majątkowe po stronie podatnika, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

W omawianym przypadku Dyrektor KIS uznał jednak, że dokonany przez spółdzielnię mieszkaniową zwrot środków z funduszu remontowego nie będzie skutkował powstaniem po stronie członków wspólnoty przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie u nich wspomniany wyżej przychód, ponieważ spółdzielnia dokona jedynie rozliczenia wcześniej wniesionych kwot na fundusz remontowy przez te osoby. W konsekwencji, kwoty wypłacone przez spółdzielnię członkom wspólnoty nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a na spółdzielni nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowych (PIT-11) ani odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy .