Jeżeli przejazd odbywa się w ramach zadań objętych systemem zadaniowym (nie jest wynikiem wykonywania dodatkowego polecenia wykraczającego poza ustalone zadania) to czas dojazdu nie stanowi przekroczenia norm czasu pracy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Jeżeli przejazd do klienta odbywa się w ramach podróży służbowej czas przejazdu przypadający poza zwykłymi godzinami pracy pracownika nie jest zaliczany do czasu pracy, jeżeli pracownik nie wykonywał w tym okresie konkretnych czynności na rzecz pracodawcy. Samo przemieszczanie się, także wówczas, gdy pracownik kieruje pojazdem w celu dojazdu na miejsce nie stanowi pracy. Do czasu pracy zaliczyć należałoby jedynie przejazd, podczas którego pracownik prowadząc pojazd realizuje pewną usługę na rzecz pracodawcy – np. dostarcza klientowi zamówioną maszynę.

Jeśli pracownik mobilny rozpoczyna i kończy wykonywanie pracy w biurze, placówce itp. pracodawcy, to czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do domu po zakończonej pracy nie są wliczane do czasu pracy, który rozpoczyna się w momencie stawienia się w zakładzie pracy. Będą to zwykłe dojazdy do pracy, które – tak samo jak u innych pracowników – nie podlegają wliczeniu do czasu pracy.

Inaczej będzie jednak wówczas, gdy pracownik bezpośrednio ze swojego domu wyjeżdża do pierwszego klienta (miejsca interwencji, realizowania zadań itp.) i po ostatniej wykonanej czynności u klienta wraca do swojego domu. Okresy te powinny być wliczane do czasu pracy.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź
Orzecznictwo

Tak też wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 24.2.2021 r. (III PSKP 4/21, Legalis):

„Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy („biuro”), a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania. W konsekwencji czasem pracy objęty jest w tym wypadku również powrót pracownika do miejsca zamieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego. W takiej sytuacji nie można twierdzić, że nie jest wliczany do czasu pracy czas przejazdów pracownika świadczącego pracę w warunkach tak zwanej nietypowej podróży służbowej, w tym dojazd do pierwszego klienta, a następnie przejazd od ostatniego klienta do mieszkania pracownika. W sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla pracownika żadnego miejsca („biura”), które mogłoby być traktowane jako filia jego siedziby i taką funkcję spełniało mieszkanie pracownika, pracownik już od momentu opuszczenia mieszkania rozpoczyna bezpośrednie czynności przygotowawcze do wykonania zasadniczego zadania służbowego (wizyty u klientów itp.).”.

W systemie zadaniowym nie rozliczamy jednak czasu pracy (nie prowadzi się ewidencji godzin pracy), czas rozliczany jest zadaniami do wykonania (ustalonym zakresem zadań dla pracownika). Zakładając, że przejazd związany jest z zadaniami objętymi zakresem zadań pracownika, to nie stanowi dodatkowej pracy i nie stanowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.