W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1162 opublikowano ustawę z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: WspierNowInwU). Określa ona przede wszystkim zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Wsparcie nowych inwestycji będzie miało miejsce na specjalnych obszarach określonych w rozporządzeniu, które wyda minister do spraw gospodarki jako organ właściwy do spraw wsparcia nowych inwestycji . Będą to obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone w WspierNowInwU, przez przypisanie zarządzającym terenów położonych w administracyjnych granicach powiatów, mając na względzie kryteria spójności terytorialnej, powiązań gospodarczych i granic powiatów oraz sprawność zarządzania poszczególnymi obszarami. Zadania zarządzających obszarami będą wykonywać zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi na podstawie planu rozwoju inwestycji.

Zarządzający obszarem powołuje radę rozwoju obszaru gospodarczego. W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele JST znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego . JST reprezentowane są przez przedstawicieli:

1) województwa – po jednym przedstawicielu każdego województwa znajdującego się w granicach obszaru;

2) gmin i powiatów.

Rada ma przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

Rada będzie też mogła przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.