W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 51 opublikowano ustawę z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany przede wszystkim do ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.; dalej: WspierRemU).

Po rozdziale 4 WspierRemU dodano rozdział 4a zatytułowany „Przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy niskoemisyjne”. Z nowych przepisów wynika m.in., że:

1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza w gminie, gmina może ustanowić gminny program niskoemisyjny. Będzie on wprowadzany w drodze uchwały rady gminy, której nadano walor aktu prawa miejscowego. Realizacja przez gminę przedsięwzięć niskoemisyjnych uwzględni w szczególności najmniej zamożne gospodarstwa domowe. Gminny program niskoemisyjny powinien być zgodny z:

  • planem gospodarki niskoemisyjnej, o ile został uchwalony przez radę gminy;
  • planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, o ile został uchwalony przez radę gminy;
  • programem ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), o ile został uchwalony przez sejmik województwa.

2. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra gospodarki z gminą, jeżeli spełniono łącznie warunki określone w art. 11c WspierRemU. Porozumienie zawiera dane określone w art. 22d WspierRemU.

uwaga!
Porozumienia w brzmieniu nadanym nowelizacją zawiera się do 31.12.2024 r. (art. 10 nowelizacji).

3. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która łącznie spełnia warunki określone w art. 11d WspierRemU. Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej między gminą a beneficjentem (patrz: art. 11d ust. 3 WspierRemU).

4. Gmina zapewnia utrzymanie efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia, w ramach którego zostały zrealizowane. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina weryfikuje, co najmniej raz w roku, przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia, przestrzeganie warunków umowy, oraz wymaganych w tym przypadku warunków. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina zapewnia beneficjentom dostęp do usług doradztwa energetycznego.

5. Jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia beneficjent przeniesie w całości lub w części własność albo udział we współwłasności lub przysługujący mu zakres posiadania samoistnego danego budynku lub lokalu na rzecz osoby trzeciej, niebędącej współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym tego budynku lub lokalu, wówczas zwraca gminie, pomniejszone o wysokość wkładu własnego określoną w umowie, koszty wymienione w art. 11f WspierRemU.

6. Środki na omawiane cele pochodzące z Funduszu Termomodernizacji i Remontów wypłaca BGK. Środki te:

1) niewykorzystane w terminie określonym w porozumieniu,

2) zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6 WspierRemU,

3) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

4) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie określonym w art. 169 ust. 1 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.); przy czym, środki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają zwrotowi bez odsetek (art. 22c WspierRemU).