W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1839 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono 53 rodzaje przedsięwzięć. Należą do nich m.in.:

 • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu niektórych procesów chemicznych;
 • instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych;
 • niektóre elektrownie (konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw, a także jądrowe, niektóre instalacje wiatrowe, niektóre napowietrzne linie elektroenergetyczne);
 • niektóre instalacje hutnicze, tj. do obróbki i produkcji metali;
 • niektóre instalacje dotyczące ropy naftowej i produktów naftowych (przesyłowe, do magazynowania, rafinerie itp.);
 • niektóre instalacje dotyczące różnego rodzaju kopalin (m.in. kopalnie, instalacje do przerobu, wydobywanie azbestu, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych itp.);
 • linie kolejowe, niektóre lotniska, autostrady i drogi ekspresowe, porty, zapory wodne itd.;
 • niektóre instalacje dotyczące przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów;
 • podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych;
 • chów i hodowla, w określonych warunkach, norek i innych zwierząt;
 • podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz instalacje do jego wychwytywania.

Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono 108 rodzajów przedsięwzięć. Należą do nich m.in.:

 • instalacje: do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych, zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;
 • elektrownie wodne;
 • niektóre instalacje energetyczne, elektroenergetyczne i radiokomunikacyjne;
 • niektóre instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, budowy, naprawy wielu produktów przemysłowych (np. m.in. pojazdów mechanicznych, silników, statków powietrznych, sprzętu kolejowego, mas bitumicznych itp.);
 • niektóre instalacje m.in. do: produkcji szkła, w tym włókna szklanego, czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów włókienniczych, garbowania lub uszlachetniania skór, wytwarzania papieru lub tektury, przetwarzania celulozy itd.;
 • niektóre instalacje: do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, gazu, pary wodnej i ciepłej wody a także do wychwytywania dwutlenku węgla, a także inne instalacje do dystrybucji i magazynowania m.in. ropy naftowej i produktów naftowych i gazu;
 • niektóre instalacje i czynności dotyczące kopalin;
 • stocznie produkcyjne lub remontowe;
 • niektóre instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych;
 • niektóre tereny narciarskie, ośrodki wypoczynkowe lub hotele, a także stałe pola kempingowe lub karawaningowe oraz centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
 • zabudowa przemysłowa, usługowa i mieszkaniowa dokonywana na określonych warunkach;
 • niektóre: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, parki rozrywki, lotniska, drogi, linie kolejowe i tramwajowe, porty i przystanie;
 • niektóre budowle przeciwpowodziowe i inne budowle wodne;
 • niektóre sieci kanalizacyjne i inne tego typu obiekty;
 • instalacje i czynności związane z rolnictwem (np. gospodarka wodą), zalesianiem itp.;
 • niektóre instalacje do produkcji spożywczej, cukrownie, gorzelnie, browary;
 • niektóre instalacje dotyczące unieszkodliwiania odpadów;
 • niektóre hodowle i prowadzony chów (np. norek, ryb i innych zwierząt) – na określonych warunkach.