Komisja Europejska wydała 14.7.2020 r. zalecenie, aby państwa członkowskie nie udzielały wsparcia finansowego przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych z 22.5.2019 r. (2019/C 176/03; Dz.U.UE C). Nowe zalecenie ma zapewnić państwom członkowskim model pokazujący, jak w zgodzie z unijnymi przepisami zapobiegać wykorzystywaniu wsparcia publicznego do oszustw podatkowych, uchylania się od podatków, unikania opodatkowania, prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu.

Jednak Komisja przewiduje możliwość wprowadzenia pewnych ściśle określonych warunków dla uczciwych podatników, takich którzy są w stanie udowodnić, że płacili w kraju członkowskim odpowiedni podatek w danym okresie czasu. Nawet jeżeli dane przedsiębiorstwo ma powiązania z jurysdykcjami znajdującymi się w unijnym wykazie, wciąż powinno ono mieć możliwość w określonych okolicznościach korzystać ze wsparcia finansowego.

Komisja Europejska zaleca, aby ograniczenia miały zastosowanie także do przedsiębiorstw, które zostały skazane za poważne przestępstwa finansowe, w tym za oszustwa finansowe, korupcję oraz niepłacenie podatków i zobowiązań z tytułu zabezpieczeń społecznych.

Celem wydanego zalecenia jest zapewnienie państwom członkowskim wytycznych dotyczących warunków przyznawania wsparcia finansowego, aby zapobiegać przypadkom sprzeniewierzenia środków publicznych oraz wzmacniać zabezpieczenia przeciwko nadużyciom podatkowym w całej UE zgodnie z unijnym prawem.

Komisja jest też gotowa omówić z państwami członkowskimi ich szczegółowe plany zapewnienia, aby pomoc państwa, zwłaszcza w postaci dokapitalizowania, była ograniczona do przedsiębiorstw, które uczciwie płacą podatki.

Państwa członkowskie powinny także poinformować Komisję o środkach, które wdrożą w celu zastosowania się do wydanego dziś zalecenia, zgodnie z unijnymi zasadami dobrych rządów. W ciągu trzech lat Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie skutków tego zalecenia.