W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2005 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12.3.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz.U. z 2018 r. poz. 585 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 rozporządzenia, pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni , o którym mowa w przepisach ustawy z 7.9.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1374 ze zm.; dalej: GWęgKamU). Przed zmianą pomoc dotyczyła działalności w zakresie prowadzenia likwidacji zakładu górniczego, działań polikwidacyjnych na terenach górniczych albo zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach GWęgKamU.

Natomiast zgodnie z § 9 rozporządzenia, obowiązuje ono do 31.12.2023 r. Przedłużono więc ten okres, który przez zmianą określono do 31.12.2018 r.

Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed 3.11.2018 r. stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelizacją.