Rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2541) przedłużono termin obowiązywania dotychczasowych druków pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych – do 31.12.2021 r.

Zmianie uległ termin wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13.8.2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. poz. 1624) – do którego mogą być stosowane aktualnie obowiązujące druki ścisłego zarachowania, tj. pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych. Pierwotnie termin ten był przewidziany do 31.12.2019 r., ale przedłużono go do 31.12.2021 r., co umożliwi wykorzystanie posiadanych egzemplarzy druków ścisłego zarachowania do końca 2021 r. bez uszczerbku dla dokumentowania przeprowadzonych kontroli.