Podmioty wskazane w PDOFizU oraz PDOPrU (w tym jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) obowiązane do: złożenia informacji o cenach transferowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej – mogą skorzystać z przedłużonego terminu do składania informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 77 pkt 62 ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony:

1) do 31.12.2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów PDOPrU i PDOFizU) upływa w okresie od 31.3.2020 r. do 30.9.2020 r.,

2) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony wg przepisów PDOPrU i PDOFizU) upływa w okresie od 1.10.2020 r. do 31.1.2021 r.

Ponadto termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej został przedłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Warto zaznaczyć, że ”Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych” (TPR-P) może być podpisywana w sposób uproszczony tzw. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.