Wspomniane zmiany zostały dokonane na podstawie:

 1. rozporządzenia MEN z 14.5.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 871),
 2.  rozporządzenia MEN z 14.5.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 872).

W ich rezultacie doszło do zmiany w katalogu jednostek oświaty, których funkcjonowanie jest ograniczone w związku z epidemią. Zgodnie z § 2 ust. 1 OgrOśwR w brzmieniu od 18.5.2020 r. w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

 1. szkół wszystkich typów,
 2. placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 3. placówek artystycznych;
 4. domów wczasów dziecięcych.

Ograniczenia obejmują również:

 1. przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
 2. szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 3. specjalne ośrodki szkolno-wychowawczych;
 4. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Z kolei zgodnie ze zmienionym § 2 ust. 2 OgrOśwR ograniczenia te nie dotyczą:

 1. szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 2. szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych;
 3. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 4. przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 5. szkół podstawowych w zakresie klas I-III oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej (od 25.5.2020 r.).  

Zajęcia opiekuńcze dla klas I-III

Zmiana przepisów wiąże się z przywróceniem kształcenia stacjonarnego w klasach I-III szkół podstawowych. Zgodnie z § 9a SzczegRozwOśwR szkoły podstawowe w zakresie klas I-III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół.

Dodatkowe zasady prowadzenia ww. zajęc znalazły się w § 7 ust. 3-8 SzczegRozwOśwR. Zgodnie z nimi:

 1. zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych;
 2. zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania;
 3. zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach;
 4. zajęcia, o których mowa powyżej, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed 12.3.2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 KartaNauczU;
 5. dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć w przedszkolu albo zajęć, o których mowa powyżej, na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie przedszkola lub szkoły nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12.3.2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 KartaNauczU.

Warto zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 2a OgrOśwR w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej. W takim przypadku dyrektor powinien zapewnić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, natomiast rodzice zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a KoronawirusU.

Prowadzenie zajęć praktycznych

Powyższe rozporządzenia zmieniające wpłynęły również na sposób prowadzenia zajęć praktycznych w okresie epidemii. W okresie od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne mogą być prowadzone dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeśli kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym alb do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Od 25.5.2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe – u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Powyższe zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie można będzie realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – po uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych Ministra Zdrowia, GIS oraz MEN – w przypadku zajęć praktycznych w semestrach programowo najwyższych szkół policealnych.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

Zmienione rozporządzenia pozwalają na prowadzenie w okresie od 18 maja do 7 czerwca zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym daną jednostkę oświatową i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Możliwe będzie prowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Prowadzenie konsultacji

Kolejną nowością jest możliwość prowadzenia konsultacji w formie stacjonarnej:

 1. od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. zapewniane będą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, w której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Konsultacje powinny być przeprowadzane w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty; powinno się również dopuścić możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej;
 2. od dnia 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. – uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, powinno się zapewnić konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W okresie od 22 maja do 7.6.2020 r. możliwe będzie zakwaterowanie uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy będą korzystali z ww. konsultacji.

Wytyczne dla szkół

Należy przypomnieć, że zgodnie z § 4d OgrOśwR do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2a-2e i 4-7 oraz § 3a ust. 4 OgrOśwR, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas I-III i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej oraz szkół policealnych w zakresie semestrów programowo najwyższych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie na stronie www.gov.pl opublikowane zostały:

 1. wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. wytyczne dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna,
 3. wytyczne dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole,
 4. rekomendacje – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 5. wytyczne – przeprowadzanie egzaminów,
 6. wytyczne – zajęcia praktyczne w szkole policealnej,
 7. rekomendacje – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży.