Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, której wejście w życie planowane jest na III kwartał 2020 r., odroczono (w ustalonym zakresie) stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) i odpowiednio w art. 26 ust. 2e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU).

Od 1.1.2020 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2529) i rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2528).

Zmiany w rozporządzeniach obejmują:

1) odroczenie do 30.6.2020 r. stosowania art. 41 ust. 12 PDOFizU (art.26 ust. 2e PDOPrU) do momentu wejścia w życie planowanej nowelizacji przepisów w zakresie podatku u źródła;

2) rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 41 ust. 12 PDOFizU (art. 26 ust. 2e PDOPrU) w przypadku wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) rozszerzenie bezterminowego wyłączenia stosowania art. 41 ust. 12 PDOFizU (art. 26 ust. 2e PDOPrU) w przypadku wypłaty z tytułu niektórych świadczeń wykonywanych na rzecz Skarbu Państwa.