Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, których wzory zostały określone w poz. III i VII w zał. nr 1 oraz w poz. III w zał. nr  2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 ze zm.), po upływie12-miesięcznego ustawowego okresu przedłużenia ważności tych znaków oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16.9.2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1784), które przedłużyło ten termin do 31.12.2020 r. Przedłużenie ważności „starych wzorów” znaków akcyzy nałożonych na wyroby spirytusowe obowiązujących do 31.12.2020 r. obejmie okres od 1.1.2021 r. do 30.6.2021 r., czyli pół roku. Ma to ułatwić podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.