Jeżeli przedłużenie trwania umowy dotyczyłoby tego samego programu polityki zdrowotnej, którego dotyczy pierwotna umowa, a wykonywanie programu uległo przerwaniu z powodu pandemii Covid-19, to można przyjąć, że można aneksem przedłużyć umowę bez konieczności przeprowadzania konkursu ofert w rozumieniu art. 48b ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.; dalej: ŚOZŚrPubU). Należy zwrócić jednak uwagę na zapewnienie ciągłości obowiązków związanych z monitorowaniem procesu wykonania programu zgodnie z przepisami rozdziału 4 ŚOZŚrPubU. Jeżeli zaś wykonanie programu zostało zakończone, należy przeprowadzić od początku procedurę określoną w art. 48b ŚOZŚrPubU.

Przepisy art. 48b dotyczące wyboru podmiotu realizującego program polityki zdrowotnej dotyczą nowych programów, nie zaś programów trwających. Z pytania wynika, że z powodów epidemicznych wykonywanie aktualnego programu uległo zawieszeniu, lecz program nadal trwa. Dlatego też, jako że NFZ jako podmiot finansujący i nadzorujący wykonanie programu, wyraził zgodę na przedłużenie programu, usankcjonowanie zmiany może się odbyć w formie aneksu do umowy między gminą a wykonawcą programu. Wymogi dotyczące wyboru nowego wykonawcy, zarówno w drodze konkursu ofert, jak i bez konkursu (zob. art. 48b ust. 1a ŚOZŚrPubU), nie będą miały zastosowania. Podstawą prawną takiego przedłużenia nie będzie jednak art. 48b, lecz przykładowo ogólny przepis dotyczący organizacji programów polityki zdrowotnej, tj. art. 48 ust. 1 ŚOZŚrPubU.

Nie znając pełnego stanu faktycznego sprawy, zaznaczam jednak, że istotne jest, aby potwierdzić, że zawieszenie wykonania programu rozumiane jest jako operacyjna przerwa w jego wykonywaniu z powodów epidemicznych, a nie jako zawieszenie w rozumieniu art. 48ab ŚOZŚrPubU (zgodnie z tym przepisem zawieszenie wykonywania planu wynikać może wyłącznie z braku możliwości finansowania programu lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację.