W przepisach (art. 31s, 31t i 31u ustawy z 2.3.2020 r.) dodanych w ustawie z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przewidziano rozwiązania mające na celu ochronę najemców. Na ich podstawie umowa najmu zawarta przed dniem 31.3.2020 r., której termin upłynąłby po tym dniu, ale przed 30.6.2020 r., może ulec automatycznemu przedłużeniu do 30.6.2020 r. na warunkach dotychczasowych z mocy jednostronnego oświadczenia najemcy. Dotyczy to umów najmu lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu. Oświadczenie woli musi zostać złożone najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy najmu (art. 31s ustawy z 2.3.2020 r.). Od tych uprawnień ustawodawca w art. 31s ust. 3 przewidział wyjątki.

Samodzielne przedłużenie stosunku najmu do 30.6.2020 r. przysługuje także tym najemcom, których umowa została wypowiedziana przed wejściem w życie „tarczy antykryzysowej”, czyli przed 31 marca 2020 r., o ile okres wypowiedzenia umowy jeszcze nie zdążył upłynąć do tego dnia. Podobne zasady stosuje się do wypowiedzenia wysokości czynszu najmu. W tym wypadku także wydłużenie terminu wypowiedzenia, czyli przedłużenie w czasie trwania stosunku najmu lub czynszu sprzed jego wypowiedzenia, zależy od złożenia przez najemcę stosownego oświadczenia woli wynajmującemu.