W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 542 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.3.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 31.5.2020 r., podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, przedłużono termin do:

  • złożenia zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 r. do 31.1.2020 r.;
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Do 31.7.2020 r. zaś, niektórym podatnikom korzystającym z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego, przedłużono termin do:

  • złożenia zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 r. do 31.3.2020 r.;
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przedłużenie do 31.7.2020 r. dotyczy podatników spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. podatnik we wskazanym roku podatkowym osiągał wyłącznie dochody przedmiotowo wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.);
  2. uzyskane przez tego podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przy-chodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.