Na podstawie art. 50 ustawy Ordynacja podatkowa Minister Finansów w projektowanym rozporządzeniu wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku dochodowego do 31 lipca 2020 r. Obejmuje to podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 PDOPrU, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.