Od 27.4.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 25.4.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 788).

Regułą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednak, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU), jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania w terminie do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego.

Obowiązujące od 1.1.2019 r. przepisy nowelizujące wprowadziły szereg istotnych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujących m.in. koniecznością określenia nowych wzorów formularzy podatkowych odzwierciedlających te zmiany, które są dopiero w przygotowaniu. Nowe wzory formularzy (w tym wersje elektroniczne) mogą nie zostać opracowane przed upływem terminu w jakim powinny być złożone. Zatem konieczne było wydłużenie terminu do ich złożenia. Przedłużenie terminu obejmie podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r. i zakończył się do końca lipca 2019 r., tj. trwał nie dłużej niż 6 miesięcy. Termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony do końca 31.10.2019 r.