Zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach i składkach ZUS

Z art. 57 § 1 OrdPU wynika, że organ podatkowy w decyzji ulgowej wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 OrdPU (tj. decyzji odraczającej, rozkładającej na raty ) ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości. Przepis art. 57 § 1 OrdPU stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich (art. 57 § 8 OrdPU). Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, co stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Specustawą przewidziano, że nie stosuje się opłaty prolongacyjnej do decyzji wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 OrdPU – dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (tj. od 14 marca 2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Ponadto przewidziano, że minister finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane (art. 15za ustawy z 2 marca 2020 r.)

Opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4stawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – nie ustala się również od odroczonych lub rozłożonych na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tj. od 14 marca 2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu., nie nalicza się opłaty prolongacyjnej (art. 15zb ustawy z 2 marca 2020 r.).

Przedłużenie terminu do wydania interpretacji indywidualnych

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie specustawy (tj. do 31 marca 2020 r.) oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 OrdPU, do wydania interpretacji przez organ – przedłuża się o 3 miesiące. Przedłużenie tego terminu, pozostaje bez wpływu na termin do wydania interpretacji ogólnych na wniosek, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 1 OrdPU.

Ponadto, przewidziano uprawnienia dla ministra finansów do dodatkowego przedłużenia terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14d § 1 OrdPU w drodze rozporządzenia (art. 31g ustawy z 2 marca 2020 r.).

Zawieszenie postępowań podatkowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej oraz kontrolach celno-skarbowych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w OrdPU

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres zagrożenia epidemiologicznego. W okresie zagrożenia organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.