Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu przesyłania informacji, o której mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU) (tj. informacji o umowach zawartych z nierezydentami) oraz w art. 26 ust. 3 pkt 2 PDOPrU (tj. informacji IFT-2R) do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przedłużenie terminu przesyłania ww. informacji będzie miało zastosowanie do terminów upływających w 2020 r. z tym że przedłużenie terminu na złożenie informacji IFT-2R dotyczy płatników, których rok podatkowy skończył się nie później niż 31.1.2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.