W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 568 opublikowano ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Na podstawie art. 45 nowelizacji zmiany wprowadzono do ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.; dalej: OdnŹródłaEnU). Dodano m.in. art. 70ba OdnŹródłaEnU, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia „okoliczności łagodzących”, o których mowa w art. 83 ust. 3ba OndŹródłaEnU, czyli w razie uwzględnienia na korzyść wytwórcy okoliczności opóźnienia w wykonaniu obowiązków w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu:

 • terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d OdnŹródłaEnU, chodzi o zobowiązanie do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w terminie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia,
 • oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c OdnŹródłaEnU, chodzi o oświadczenie, że urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, służące do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w art. 70a ust. 1 albo 2 OdnŹródłaEnU (m.in. z biogazu i biomasy oraz o mocy od 500KW), zamontowane w czasie budowy, zostały wyprodukowane w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem instalacji wykorzystującej wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot

o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

Wniosek o wydanie postanowienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d OdnŹródłaEnU;

3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;

4) oświadczenie: dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy – potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane „okolicznościami łagodzącymi”;

5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e OdnŹródłaEnU, chodzi o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji instalacji planowanej do uruchomienia;

6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

 • wniosek nie spełnia któregokolwiek z powyższych wymagań;
 • wytwórca złożył kompletny wniosek, ale później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d OdnŹródłaEnU;
 • nie wystąpiła żadna z „okoliczności łagodzących”.
Ważne
Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Natomiast zgodnie z nowym art. 79a OdnŹródłaEnU, w przypadku wystąpienia „okoliczności łagodzących” Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

Przedłużenie to dotyczy, po pierwsze, terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a OdnŹródłaEnU, chodzi o zobowiązanie się uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego, w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, określonej w tym przepisie energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii.

Po drugie, przedłużenie dotyczy okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 OdnŹródłaEnU, a chodzi tu o sytuację, gdy energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii lub w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii, może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tych instalacji, służące do wytwarzania i przetwarzania tej energii elektrycznej, zamontowane w czasie budowy albo modernizacji, zostały wyprodukowane w okresie 42 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:

1) energię promieniowania słonecznego – w okresie 24 miesięcy,

2) energię wiatru na lądzie – w okresie 33 miesięcy,

3) energię wiatru na morzu – w okresie 72 miesięcy

– bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii.

Wniosek w tym zakresie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
 • określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a OdnŹródłaEnU;
 • wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;
 • oświadczenie: dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy – potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane „okolicznościami łagodzącymi”;
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e OdnŹródłaEnU);
 • zaktualizowaną gwarancję bankową, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymienionych wyżej wymagań;

2) wytwórca złożył wniosek, ale później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a OdnŹródłaEnU;

3) nie wystąpiła żadna z „okoliczności łagodzących”.

Ważne
Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Trzeba wyjaśnić, że w nowym ust. 3ba dodanym do art. 83 OdnŹródłaEnU wymieniono wspomniane wyżej „okoliczności łagodzące”. Z nowego przepisu wynika, że dokonując rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1 OdnŹródłaEnU, Prezes URE uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność, w której opóźnienie:

 • dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub
 • dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub
 • w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub
 • przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub
 • przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie 

– jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Z przepisu przejściowego, czyli z art. 84 nowelizacji wynika że do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii:

 • których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 31.3.2020 r.,
 • którym wydano zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej (art. 70b ust. 8 OdnŹródłaEnU) przed 31.3.2020 r.

– stosuje się przepisy OdnŹródłaEnU w brzmieniu po nowelizacji.

Ponadto, dodano art. 31x do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU), który dotyczy terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zgodnie z którym osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Jeżeli te świadectwa kwalifikacyjne tracą ważność w okresie od 1.3.2020 r. do 30.6.2020 r., wydłuża się do 31.12.2020 r. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w tym okresie i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Przepis art. 31x KoronawirusU wszedł w życie z mocą od 1.3.2020 r.