W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2054 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19.1.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązki płatników określono w PDOFizU. Z rozporządzenia wynika, że przedłużono bowiem terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r., przewidziane w:

 • art. 38 ust. 1 PDOFizU – w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;
 • art. 42 ust. 1 PDOFizU – w odniesieniu zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego od świadczeń dokonywanych przez zleceniodawców z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof (czyli z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło), oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (chodzi o zleceniodawców zobowiązanych do poboru zaliczek i podatku wymienionych w art. 41 ust. 1 i 4 PDOFizU).
Ważne

Przedłużone terminy upływają dnia:

 • 20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
 • 20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
 • 20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Przedłużenie tych terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), prowadzących na dzień 30.9.2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • lub 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.