W celu zapewnienia pomocy podmiotom zobowiązanym tj. promotorom, korzystającym oraz wspomagającym, w prawidłowym oraz terminowym wypełnieniu ustawowych obowiązków dotyczących raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych, w specustawie w art. 1 pkt 17 (dodanie art. 31y w ustawie z 2 marca 2020 r.) zaproponowano, aby terminy wskazane w dziale III rozdziale 11a ustawy – Ordynacja podatkowa, nie rozpoczynały się a rozpoczęte podlegały zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Proponowane regulacje dotyczą schematów podatkowych, w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 oraz pkt 11 OrdPU, innych niż schemat podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 OrdPU.